Reglement

 Jaarprijs Goede Voeding 2017   Regelement   Genomineerden 

Regelement 2017  

1 Begripsbepaling

Product: een levensmiddel.

Nominatie: een inzending die ‘hoofdprijswaardig’ is (Schijf van Vijf of dagkeuze Schijf van Vijf).

Aanmoediging: een  inzending die ‘hoofdprijswaardig’ is en in aanmerking komt voor een aanmoedigingsprijs (Schijf van Vijf, dagkeuze Schijf van Vijf).
Bijzondere vermelding, een inzending die binnen haar categorie een aantoonbare verbetering in de samenstelling van het product laat zien, maar niet ‘hoofdprijswaardig’ is.

2 Voor wie is de Jaarprijs Goede Voeding?

2.1 De Jaarprijs Goede Voeding richt zich op de levensmiddelenindustrie en handel, om hen te stimuleren producten te ontwikkelen die een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van het voedingspatroon van de Nederlandse bevolking.

2.2 De Jaarprijs Goede Voeding wordt uitgereikt aan een product dat zich als beste richt op het verbeteren van het voedingspatroon van de Nederlandse bevolking, waarbij de doelstelling Jaarprijs Goede Voeding 2017 als uitgangspunt dient (zie artikel 3). Initiatieven vanuit zowel de handel als de industrie komen in aanmerking voor de Jaarprijs Goede Voeding.

2.3 Maximaal drie producten kunnen worden genomineerd voor de Jaarprijs Goede Voeding 2017. Het werkelijke aantal genomineerde producten is afhankelijk van de kwaliteit van de inzendingen. Eén van de genomineerde producten wordt de ‘winnaar Jaarprijs Goede Voeding 2017’. Deze eretitel staat op conto van het winnende product.

3 Doelstelling Jaarprijs Goede Voeding 

3.1 Uitgangspunt voor de doelstelling van de Jaarprijs Goede Voeding zijn de Richtlijnen Schijf van Vijf die zijn opgesteld door het Voedingscentrum (VC_Richtlijnen_Schijf_van_Vijf_2017.pdf). Deze zijn gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding 2015 van de Gezondheidsraad. Zie bijlage 1 voor de voedingskundige criteria.

3.2 De doelstelling voor de Jaarprijs Goede Voeding luidt: ‘Maak de gezonde keuze gemakkelijk’:

Met ’de gezonde keuze’ wordt bedoeld een keuze die past binnen de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad en de criteria van het Voedingscentrum D.w.z. variatie, minder verzadigd en transvet, minder zout, een beperkte energiedichtheid c.q. minder toegevoegd suiker en (relatief) meer vezelrijke voeding, groente, fruit, brood, peulvruchten, ongezouten noten en/of vis. Met ‘gemakkelijk’ wordt bedoeld: maak het de consument gemakkelijker om een ‘gezonde keuze’ te realiseren. Hierbij moet gedacht worden aan (de potentie tot) algemene verkrijgbaarheid, betaalbaarheid (ongeveer dezelfde prijs als vergelijkbare producten), gebruiksgemak, laagdrempeligheid om product te gebruiken, gemak van bereiden, gezondere keuze, etc).

4. Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling van de inzendingen heeft de jury de criteria toegepast die zijn vastgelegd in het ‘Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2017:

4.1 Het product moet zijn gelanceerd tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2017.

4.2 Het product moet voorzien zijn van een voedingswaardedeclaratie. Tevens dienen de analysecijfers van de voedingswaarde aangeleverd te worden die de geclaimde productverbetering, gezondheidsclaim e.d. verantwoorden en indien van toepassing de voedingswaarde van het bereide product (per portie). De producent/distributeur staat ervoor garant dat de werkelijke voedingswaarde overeenkomt met de gedeclareerde voedingswaarde. Hierbij wordt uitgegaan van de in de wet- en regelgeving vastgelegde analysemethoden en randvoorwaarden.

4.3 Het product moet op een bijzondere wijze (kunnen) bijdragen aan (één van) de (sub)doelstel-ling(en) van de Jaarprijs Goede Voeding 2017 zoals beschreven onder art. 3.

4.4 Inzendingen die voor de Jaarprijs in aanmerking komen, worden door de jury Jaarprijs Goede Voeding 2017  beoordeeld. Ze voldoen bij voorkeur aan de Richtlijnen Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Of ze voldoen aan de criteria ‘Dagkeuze buiten de Schijf van Vijf’.

Producten die niet binnen deze beide categorieën vallen (bijvoorbeeld Weekeuze Schijf van Vijf), maar binnen hun productcategorie een aanzienlijke verbetering laten zien in hun vernieuwde samenstelling, kunnen bij de jury worden aangemeld en kunnen in aanmerking komen voor een bijzondere vermelding. De producent moet onderbouwen hoe de verbetering van het product een goede gezondheidsbijdrage zou kunnen leveren.

De jury let als het gaat om de voedingskundige verbeterpunten onder meer op:
- de vervanging van verzadigd vet door onverzadigd vet
- bijdrage aan het verminderen van de inname van transvet
- bijdrage aan het verminderen van de inname van zout
- bijdrage aan het verhogen van de inname van onder andere: voedingsvezel, groente en fruit, vis, peulvruchten en/of ongezouten noten.

4.4.1. Puntentoekenning

Tijdens de jurering kunnen de leden van de jury per product/inzending punten scoren tot een totaal van 10. Dit heeft betrekking op:

-    Productsamenstelling (verbetering zoutgehalte (1 punt) / verbetering toegevoegd suikergehalte (1 punt) / verbetering vvet-gehalte (1 punt) / verbeterin vezelgehalte (1 punt) / potentiële gezondheidsimpact (1 punt) – max 5 punten
-    Smaak – max 1 punt
-    Makkelijke verkrijgbaarheid – max 1 punt
-    Prijs – max 1 punt
-    Innovatie – max 1 punt
-    Duurzaamheid – max 1 punt

4.5 Overige beoordelingsaspecten zijn:     

4.5.1 Filosofie achter het product

Het bedrijf heeft met het ontwikkelen en/of lanceren van het product onder andere het
verbeteren van het voedingspatroon van de Nederlandse bevolking voor ogen.

4.5.2 Verwachte effectiviteit
-    (Potentiële) impact op de gezondheid van de Nederlandse bevolking: het product kan uiteindelijk een bijdrage leveren aan het verbeteren van het voedingspatroon van de Nederlandse bevolking (stimuleert een gezonde leefstijl).    Het is hierbij van belang dat het product over het algemeen smakelijk wordt gevonden.

-    Innovatie: het product is op nieuwe wijze geïntroduceerd of is vernieuwend. Ook bestaande producten die op vernieuwende wijze geïntroduceerd zijn, kunnen in aanmerking komen voor de Jaarprijs Goede Voeding.

-    Creativiteit: de mate van creativiteit en originaliteit van het product of van de presentatie van het product zijn aspecten die bij de beoordeling een rol spelen.

-    Duurzaamheid: aandacht voor een meer duurzame voedselkeuze strekt tot aanbeveling.

4.5.3 Communicatie rond het product                

De communicatie rond het product doet niet af aan de intrinsieke waarde van het product en is derhalve niet misleidend en/of verwarrend voor de consument. Er is extra waardering voor slimme inzet van communicatie die het product juist sterker maakt.

5 Deelname

5.1 In aanmerking voor deelname aan de Jaarprijs Goede Voeding 2017 komen:

-    Een individueel bedrijf/organisatie vanuit de handel of industrie 
-    Een samenwerkingsverband van of tussen bedrijven/organisaties

Het bedrijf moet in Nederland gevestigd en geregistreerd staan.

5.2 Uitgesloten van deelname zijn:

-   Productcampagnes
-   Producten die bedoeld zijn voor tijdelijk gebruik, dieetproducten, voedingssupplementen, producten t.b.v. gewichtsbeheersing etc.
-   Producten met als enig onderscheidend aspect dat zij afkomstig zijn van een specifieke productiemethode/ teelt; bijv. biologische teelt, g.m.o.-vrij, ‘scharrel’,etc.
-   Alcoholhoudende dranken.

NB Productconcepten zoals maaltijdpakketten e.d. kunnen wel deelnemen aan de Jaarprijs.

6 Aanmelding

6.1 De producten worden beoordeeld op basis van een volledig ingevuld inschrijfformulier.

6.2 Een bedrijf kan zijn eigen product aanmelden, maar een product kan ook aangemeld worden door andere bedrijven. In het laatste geval dient het bedrijf zich wel akkoord te verklaren met de voordracht.

6.3 De inschrijfformulieren moeten uiterlijk 15 januari  2017 digitaal ingediend zijn.

6.4 Met de inzending van een aanmeldingsformulier gaat de inzender akkoord met de bepalingen van dit reglement.

6.5 De aanmeldingsformulieren plus meegezonden documenten en opgestuurde samples blijven na afloop van de procedure eigendom van het Mybusinessmedia.

Product aanmelden 

7 Procedure

7.1 De jury beoordeelt de producten op basis van de onder punt 4 genoemde criteria.

De jury bestaat uit:
-   Prof. Frans Kok, voorzitter, voormalig hoofd afdeling Humane Voeding, Wageningen Universiteit. 
-   Drs. Henrieke Crielaard, manager voeding en gezondheid, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).
-   Willy Gilbert-Peek, voorzitter Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN)
-   Drs. Christine Grit, manager voeding en gezondheid Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI).
-   Hans Kraak, hoofdredacteur Voeding Nu, vertegenwoordiger Foodcluster MYbusinessmedia, secretaris jury.
-   Dr. Ir. Amber Ronteltap, senior onderzoeker lectoraat Crossmediale communicatie in het publieke domein, Hogeschool Utrecht.
-   Dr. Ir. Annet Roodenburg, NAV-bestuurslid, lector voeding en gezondheid HAS Hogeschool,
-   Dr. Jeanne de Vries, assistent professor afdeling Humane Voeding, Wageningen Universiteit

7.2 In een besloten vergadering bepaalt de jury de nominaties. Indien er naar het oordeel van de jury onder de aanmeldingen geen geschikte kandidaten voor nominatie aanwezig zijn, behoudt de jury zich het recht voor om geen enkel product te nomineren en zal de prijs niet worden toegekend.

7.3 De jury heeft de mogelijkheid één product een ‘aanmoediging’ te geven. Voorts heeft de jury de mogelijkheid één product een bijzondere vermelding te geven.

7.4 De winnaar van de Jaarprijs Goede Voeding 2017 komt voort uit een verkiezing onder de    bezoekers van de websites van Voeding Nu en VMT. Op deze sites presenteren de  genomineerden zich middels een videoboodschap (conform richtlijnen van de Jaarprijs Goede Voeding) waarin duidelijk wordt waarom juist hun product de Jaarprijs verdient. De jury zal daarbij haar argumentatie voor de nominatie kenbaar maken. Vervolgens kan elke bezoeker van de website éénmalig z’n stem uitbrengen op zijn/haar favoriete genomineerde product. De winnaar van deze verkiezing mag een jaar lang het beeldmerk ‘Winnaar Jaarprijs Goede Voeding 2017’ gebruiken conform het beeldmerkreglement. De feestelijke uitreiking van de Jaarprijs Goede Voeding 2017 vindt plaats  op 23 maart 2015.

7.5 De beslissing over het al dan niet toekennen van de Jaarprijs Goede Voeding 2017 is bindend en niet voor enigerlei beroep of betwisting voor de gewone rechter vatbaar.

7.6 De juryleden behandelen de ingezonden informatie vertrouwelijk.

7.7 Het juryrapport wordt openbaar gemaakt.

7.8 De inschrijving van deelnemende bedrijven is openbaar.

8 Aanvullend onderzoek

8.1 Als de jury het wenselijk acht zich nader te oriënteren op de motivatie waarop de inzending berust, dan is het bedrijf daartoe verplicht mee te werken.

8.2 Blijft het bedrijf daarmee in gebreke, dan heeft de jury het recht het desbetreffende product van verdere mededinging uit te sluiten zonder dat er aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van eventueel gemaakte kosten.

9 Rechten winnaar Jaarprijs Goede Voeding 2017

9.1 In de communicatie rond het winnen van de Jaarprijs Goede Voeding 2017 kan gebruik worden gemaakt van twee opties:

-    De winnaar kan een jaar lang exclusief gebruik maken van het door Mybusibessmedia speciaal ontwikkelde beeldmerk. De specifieke regels voor het gebruik van dit beeldmerk zijn vastgelegd in het apart opvraagbare ‘Reglement beeldmerk Jaarprijs Goede Voeding 2017’.

-    Het is toegestaan dat de winnaar op andere wijze dan met behulp van het beeldmerk bekendheid geeft aan het winnen van de Jaarprijs Goede Voeding 2017. De wijze waarop dat geschiedt, wordt vooraf voorgelegd aan Mybusinessmedia ter beoordeling en goedkeuring.

9.2 De volgende specifieke regels dienen in acht te worden genomen:

-    Bij vermelding van de Jaarprijs Goede Voeding dient altijd het jaartal genoemd te worden, dus: winnaar Jaarprijs Goede Voeding 2017.

-    Het moet duidelijk zijn dat het product de winnaar van de Jaarprijs Goede Voeding 2017 is en niet het bedrijf.

 -   Tot uiterlijk één jaar na de uitreiking van de Jaarprijs Goede Voeding 2017 mag de titel winnaar van de Jaarprijs Goede Voeding 2015 uitgedragen worden.

-    Er mag in een communicatieve uiting worden ingegaan op wat de Jaarprijs Goede Voedin is. De strekking van de inhoud zal dan wel moeten aansluiten bij wat vermeld staat in  

paragraaf 3.

10 Rechten genomineerden, aanmoediging en bijzondere vermelding Jaarprijs Goede Voeding 2017

10.1 Genomineerden en het bedrijf dat/de organisatie die de aanmoediging heeft ontvangen mogen hun ‘titels’ uitdragen. De wijze waarop dat geschiedt wordt vooraf voorgelegd aan de organisatie van de Jaarprijs Goede Voeding/Mybusinessmedia ter beoordeling en goedkeuring.

10.2 De volgende specifieke regels dienen hierbij in acht te worden genomen:

-   Bij vermelding van de Jaarprijs Goede Voeding dient altijd het jaartal genoemd te worden, dus: Jaarprijs Goede Voeding 2017.

-   Het moet duidelijk zijn dat het product genomineerd is dan wel een aanmoediging heeft ontvangen en niet het bedrijf.

-   Het uitdragen van de titels ‘genomineerd Jaarprijs Goede Voeding 2017’,  ‘aanmoediging Jaarprijs Goede Voeding 2017’ en bijzondere vermelding Jaarprijs Goede Voeding 2017 mag alleen in tekst geschieden (en niet in bijvoorbeeld een eventueel zelf ontworpen logo).

-   Het uitdragen van de titels ‘genomineerd Jaarprijs Goede Voeding 2017’ en ‘aanmoediging Jaarprijs Goede Voeding 2017’ en bijzondere vermelding Jaarprijs Goede Voeding 2017  mag alleen in communicatie-uitingen geschieden en niet op de verpakking.

-   Tot uiterlijk één jaar na de uitreiking van de Jaarprijs Goede Voeding 2017 mogen de titels ‘genomineerd Jaarprijs Goede Voeding 2017’ en ‘aanmoediging Jaarprijs Goede Voeding 2017’ en bijzondere vermelding Jaarprijs Goede Voeding 2017 uitgedragen worden.

-   Er mag in een communicatieve uiting worden ingegaan op wat de Jaarprijs Goede Voeding is. De strekking van de inhoud zal dan wel moeten aansluiten bij wat vermeld staat in paragraaf 3.

11 Onvoorziene situaties en sancties

11.1 In alle situaties die niet voorzien zijn in dit reglement, beslist de jury van de Jaarprijs Goede Voeding 2017.

11.2 De winnaar, genomineerde of het bedrijf dat een aanmoediging heeft ontvangen die zich niet houdt aan enige verplichting voortvloeiende uit dit reglement kan door de voorzitter het recht worden ontnomen om de titel conform artikel 9 en 10 uit te dragen.

12 Vragen en aanmelden

12.1 Voor vragen over de Jaarprijs Goede Voeding 2017 kunt u zich wenden tot: Mybusinessmedia, Voeding Nu, Hans Kraak, e-mail: h.kraak@mybusinessmedia.nl, tel: 0570-504339.

12.2 Het aanmeldingsformulier kunt u tot 15 januari 2015 indienen op de website van de Jaarprijs Goede voeding.

12.3 Informatie over de jaarprijs is te vinden op www.jaarprijsgoedevoeding.nl

13.0 Competitie Boost Dutch Health

De jury  van de Jaarprijs Goede Voeding 2017 prijst in 2017 een initiatief dat een boost kan geven aan een gezondere leefstijl of voeding van de Nederlanders. Deze prijs staat los van de prijs voor producten en richt zich bijvoorbeeld op particuliere, bedrijfs- of groepsinitiatieven. Het kan bijvoorbeeld gaan om een publiekscampagne, positieve beleidsbeïnvloeding of initiatieven die anderszins tot actie aanzetten. Het meest opvallende en tot de verbeelding sprekende initiatief komt in aanmerking voor de prijs en wordt door de jury beoordeeld. 

Inzenden Initiatieven Boost Dutch Health

Inzendingen van initiatieven die een gezonde leefstijl stimuleren kunnen, samen met een motivatie van maximaal 1 A4, rechtstreeks aan het secretariaat van de Jaarprijs Goede Voeding worden gericht: jaarprijs@mybusinessmedia.nl, t.a.v. Hans Kraak, secretaris. Deadline 16 januari 2017.

Product aanmelden

 Jaarprijs Goede Voeding 2017   Regelement   Genomineerden