Organisaties starten met Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen

POO Startbijeenkomst

Op 31 maart hebben ruim 20 organisaties het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen (POO) opgericht. De organisaties willen ondervoeding bij ouderen gezamenlijk aanpakken. Zij dragen ieder vanuit de eigen rol en expertise bij aan de bewustwording, vroege herkenning (van risicofactoren voor) en een tijdige, optimale behandeling van ondervoeding bij ouderen.

De partners van het POO zijn beroeps- en brancheorganisaties in het medische en sociale domein, patiënten- en ouderenorganisaties en kennispartners. Iedere partner levert binnen de mogelijkheden een onderling afgestemde bijdrage aan een onderdeel van en/of een van de stappen van aanpak van ondervoeding bij ouderen. Activiteiten van het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen om de doelstellingen te bereiken zijn:

  • (Blijvend) agenderen van het thema ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen bij organisaties in het publieke, sociale en medische domein.
  • Signaleren, uitwisseling en afstemming van kennis, ervaring en actuele ontwikkelingen en vertalen naar concrete activiteiten.
  • Initiëren en/of coördineren van activiteiten in zowel de eigen organisatie als gezamenlijk met andere organisaties.
  • Actieve bijdrage leveren aan de verspreiding, invoering en borging van de aanpak van ondervoeding gericht op de eigen achterban en in samenwerkingsverbanden in het medische, sociale en publieke domein.
  • Voorstellen doen voor agendasetting over de aanpak van ondervoeding bij landelijke partijen.
  • Zorgen voor korte lijnen tussen wetenschap en praktijk.

Anjo Geluk, Raad van Ouderen, tijdens de oprichtingsbijeenkomst: “Informatie over ondervoeding en de gevolgen hiervan moet makkelijker te vinden zijn voor ouderen, zodat ze beter voorbereid zijn op later. Nu zien zij onvoldoende het belang in van het voorkomen van ondervoeding, ook door hen zelf.”

Het Partnernetwerk is een initiatief van het Kenniscentrum Ondervoeding in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Kenniscentrum Ondervoeding ziet de oprichting van en samenwerking met het POO als een belangrijke ontwikkeling om geformuleerde ambities in de landelijke gezondheidsbeleid en Dialoognota Ouder worden 2020-2040, gericht op ouderen en hun naasten, te realiseren.

Bewustwordingsactie 

Het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen en het Kenniscentrum Ondervoeding hebben bewustwording van ondervoeding als belangrijke ambitie. Zij willen dat in 2040 50% van de thuiswonende ouderen weet wat ondervoeding is, dat ondervoeding een risico is voor de afname van vitaliteit, invloed heeft op zelfstandig functioneren en participatie, risico’s kennen, bij zichzelf en naasten een verhoogd risico signaleren en weten hoe te handelen bij een verhoogd risico.

Om ouderen, hun naasten en professionals bewust te maken van ondervoeding start POO de gezamenlijke Bewustwordingsactie Goed gevoed ouder worden. Benieuwd naar de 6 communicatie-uitingen? Lees hier verder.

Deelnemende organisaties

POO Organisaties

Lees ook
De echte (meer)waarde van appels en ander fruit

De echte (meer)waarde van appels en ander fruit

De lokale fruitteelt heeft het zwaar. Nieuwe toepassingen kunnen een flinke boost betekenen. Jerome Hendriks, hoogleraar neuroimmonologie, bestudeert gezondheidsbevorderende stoffen in appels. Een daarvan, florentine, springt eruit.

Effecten leefstijlinterventie sterker in de praktijk

Effecten leefstijlinterventie sterker in de praktijk

Leidt de combinatie krachttraining en een verhoogde eiwitinname tot verbetering van de spiergezondheid van ouderen? Onderzoekers beantwoordden deze vraag met een volmondig: ‘ja’.

Brood in plaats van warme maaltijd

Brood in plaats van warme maaltijd

Al voordat de inflatie explodeerde en de koopkracht kelderde, had 35 procent van de Nederlandse financieel kwetsbare senioren te maken met voedselonzekerheid. De armoede onder ouderen stijgt intussen snel.