nieuws

VWS-Minister Bruins doet geen toezegging voor tariefsverhoging diëtisten en andere paramedici

Voedingsbeleid

VWS-Minister Bruins doet geen toezegging voor tariefsverhoging diëtisten en andere paramedici

In groene T-shirts gehulde diëtisten waren vandaag op de publieke tribune van de Troelstra-vergaderzaal te zien, waar de leden van vaste Tweede Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bijeenkwamen om te debatteren over de organisatie en financiering van eerstelijnsgezondheidszorg. In het debat werd de beroepsgroep diëtisten enkele keren aangehaald. Commissieleden, met name van de oppositiepartijen, drongen herhaaldelijk aan op verbetering van de tariefstructuur voor paramedici, maar minister Bruins van VWS kon en wilde hierover geen concrete toezeggingen doen.

Voorafgaand aan het debat waren verschillende paramedische beroepsgroepen, onder wie de diëtisten naar Den Haag getrokken, om de vraag om meer (financiële) waardering voor hun vak kracht bij te zetten. Daarbij draait het onder andere om een verhoging van het uurtarief dat al elf jaar niet is geïndexeerd en een uitbreiding van basiszorg die niet toereikend is.

Zorgen zonder zorgen

De commissieleden, evenals minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport, haalden allen het belang aan van het werk dat door de paramedisch beroepsgroepen wordt gedaan. ‘Maar wanneer krijgen degenen die zo goed voor ons werken, nu eens loon naar werken’, vroeg commissielid Liliane Ploumen (PvdA) zich af in de eerste termijn van het commissiedebat. Commissielid Henk van Gerwen (SP) vestigde de aandacht op de organisatie (en papieren rompslomp) in de paramedische zorg : ‘Zorgen zonder zorgen, de autonomie moet terug naar de eerste lijn; zorgverleners aan het bed, zorgverzekeraars eruit.’

Bestuurlijk akkoord

In de beantwoording van de vragen van de commissieleden, die gingen over een verhoging van de (uur)tarieven, verwees minister Bruins herhaaldelijk naar het deze zomer ondertekende bestuurlijk akkoord. Hierin hebben de overheid, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en paramedische beroepsgroepen (waaronder de Nederlanse Vereniging van Diëtisten) bestuurlijke afspraken gemaakt voor de paramedische zorg. Deze afspraken komen voort uit de eerder gesloten hoofdlijnakkoorden, waarvan het de bedoeling is dat hierdoor de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt.

Gesprekken met koepels

Bruins refereerde er in de commissievergadering aan dat door het akkoord vijftien miljoen euro voor de komende vier jaar beschikbaar is gekomen om onder andere de organisatiegraad in de paramedische sector te vergroten en de administratieve lasten te verlagen. Het gesprek over de tarieven voor paramedici is volgens Bruins een zaak voor de verschillende betrokken partijen, zoals zorgverzekeraars en koepelorganisaties, die nu hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan. De gesprekken zijn mogelijk gemaakt door voorwerk van VWS, vertelde hij. De uitkomst zal mede afhankelijk zijn van lopend onderzoek naar de kostenstructuur in de gezondheidszorg.

Tekenen bij het kruisje

Bruins noemde in het debat het ‘tekenen bij het kruisje’, daarmee verwijzend naar de gang van zaken tussen het maken van afspraken van zorgverzekeraars en individuele paramedici. Daarmee doelend op een veelgehoorde klacht van diëtisten die contracten van zorgverzekeraars moeten slikken. Bruins herhaalde dat de weg nu openligt dat betrokken partijen als koepelorganisaties en zorgverzekeraars nu gesprekken kunnen gaan voeren. ‘De mondigheid van de paramedische organisaties is al goed, maar als je de organisatiegraad versterkt, zijn ze een steviger partij aan tafel’, aldus Bruins, verwijzend naar het bestuurlijk akkoord.

Meer regie door de minister

Enkele commissieleden verwezen regelmatig naar de actievoerende paramedici in de vergaderzaal en vroegen de minister herhaaldelijk waarom hij niet vanuit zijn ministeriële verantwoordelijkheid, eerder met een tariefsverhoging voor verschillende paramedische groepen zou kunnen komen dan 2021, wanneer onderzoek naar de kostenstructuur is afgerond. Daarbij verwezen ze ook naar meevallers in de kosten in de gezondheidszorg. Waarvoor zouden meevallers niet worden besteed aan de tarieven in plaats van ze te laten opgaan in de  algemene middelen, klonk de verontwaardiging.

Minister moet handen laten wapperen

Van Gerwen (SP): ‘Het geld klotst tegen de plinten omhoog. Er blijft geld over in zorg. We constateren dat het knelt bij beroepsgroepen. Maar het kan anders, maar dan moet er een minister zijn die zijn handen laat wapperen, zodat kraamverzorgers en diëtisten hun werk kunnen doen.’  Ploumen (PvdA): ‘Waarom neemt de minister niet veel meer de regie.’ Corinne Ellemeet (Groen Links): ‘Ik verwacht een actievere inbreng van de minister als het om de tarieven gaat, het kan ik in deze tijd niet meer dat de minister zijn handen daarvan aftrekt.’ Fleur Agema (PVV) gaf aan dat er een ‘soort angst voor oplopende zorgkosten wordt gecreëerd die niet terecht is. Mensen moeten voor te weinig geld in de benen komen. Wat kan de minister zelf doen om in actie te komen? De beroepsgroepen zitten op de tribune, tarieven knellen, dat wil je als minister toch niet meemaken? Wat kan er voor 2020 gebeuren.’

Minister tevreden

In tweede termijn antwoordde de minister andermaal tevreden te zijn met de afspraken in het bestuurlijk akkoord. ‘Het punt van de regie hoor ik vaker uit de mond van mevrouw Ploumen’, zei Bruins die er als een vastgelopen langspeelplaat op wees tevreden te zijn met afspraken die op hoofdlijnen voor de paramedische zorg al zijn gemaakt. ‘De hogere tarieven kan ik ook niet in tweede termijn toezeggen, ik ben niet een van de contracterende partijen. Ik heb wel zorgen en daarom heb ik afspraken op hoofdlijnen gemaakt.’ Bruins wees wederom op de mogelijkheid tot serieuze gesprekken tussen de partijen over de tarieven, die hierover voor 2020 kunnen plaatsvinden. Hij gaf aan dat de overheid hierbij de vinger aan de pols houdt.

Reageer op dit artikel