artikel

Invloed programma Go4it op adolescenten met obesitas *

Voedingswetenschap

Invloed programma Go4it op adolescenten met obesitas *

Obesitas bij adolescenten geeft naast sociale en emotionele gevolgen ook een groter risico op medische complicaties zoals onder andere glucose-intolerantie. Recent is onderzocht of het multidisciplinaire groepsprogramma Go4it beter werkt dan de reguliere zorg voor obese adolescenten in de leeftijd van 11-18 jaar.

Adolescenten die onder controlebehandeling waren van de obesitaspolikliniek van het VU medisch centrum in Amsterdam en voldeden aan de inclusiecriteria werden gevraagd om mee te doen aan een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Zij werden random toegewezen aan de interventiegroep (Go4it) of de controlegroep. De controlegroep kreeg de toenmalige reguliere zorg, wat inhield dat zij werden doorverwezen naar een diëtist in de buurt.

Multidisciplinair groepsprogramma
De interventiegroep volgde het multidisciplinaire groepsprogramma Go4it. Gedurende zeven sessies (één per twee weken) werd educatie gegeven over onder andere de oorzaken en gezondheidsconsequenties van overgewicht. De adolescenten werden geïnstrueerd persoonlijke doelen te stellen om hun voeding, lichamelijke activiteit en sedentair gedrag positief te verbeteren.  Cognitieve gedragsveranderingstechnieken werden ingezet om het zelfbeeld te verbeteren en hen te leren omgaan met pesten. De sessies werden gehouden in groepen van 8-10 adolescenten. De ouders kregen gedurende twee sessies informatie over de gezondheidsrisico’s van overgewicht, gezonde voeding en lichamelijke activiteit.

Uitkomstmaten van het onderzoek waren de BMI standaard deviatiescore (BMIsds), lichaamssamenstelling, bloeddruk, bloedlipiden, glucose en insulinewaarden. Metingen vonden plaats voor randomisatie, na 6 en 18 maanden.

In totaal deden 122 adolescenten (Go4it n=71, controle n=51) met een gemiddelde BMIsds van 2,9 ± 0,5 mee aan het onderzoek. Go4it had een significant effect op de BMIsds: na 18 maanden was de BMIsds in de Go4it groep gedaald van 2,95 op baseline naar 2,85, terwijl in de controlegroep de BMIsds steeg van 2,91 naar 2,96. Lichaamssamenstelling, glucose en insulinewaarden waren niet significant verschillend tussen beide groepen. Uit een subgroepanalyse bleek dat het interventie-effect groter was onder adolescenten met een westerse achtergrond. In deze subgroep werden ook significant positieve interventie-effecten op bloeddruk en cholesterolwaarden gevonden.

De grootste uitdaging was om de adolescenten gemotiveerd te houden te blijven deelnemen aan de Go4it-bijeenkomsten. Belangrijke redenen om niet te komen waren gebrek aan motivatie, geen vertrouwen van ouders dat hun kind gedrag gaat veranderen, reisafstand en gebrek aan tijd bij adolescenten en hun (werkende) ouders.

Setting dichtbij
De Go4it-interventie laat gunstige langetermijneffecten zien op BMIsds. De onderzoekers verwachten dat de resultaten groter zullen zijn als Go4it in een setting dichtbij de adolescent (bijv. in buurt of op school) kan plaatsvinden. Voor adolescenten met een niet-westerse achtergrond moet een passender programma worden ontwikkeld.

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 7/8 van juli/augustus 2014 op bladzijde 28

Reageer op dit artikel